Ciąża i poród Wiadomości branżowe

Wakacje z D?wi?kami Marze?

Niedos?uch wrodzony lub nabyty w pierwszych dniach ?ycia dotyczy 3. noworodków na 1000. Wszystkie te dzieci potrzebuj? protezy s?uchu oraz specjalistycznej terapii, by w przysz?o?ci móc w pe?ni cieszy? si? ?wiatem d?wi?ków.

Niedos?uch wrodzony lub nabyty w pierwszych dniach ?ycia dotyczy 3. noworodków na 1000. Wszystkie te dzieci potrzebuj? protezy s?uchu oraz specjalistycznej terapii, by w przysz?o?ci móc w pe?ni cieszy? si? ?wiatem d?wi?ków. Dlatego te? Fundacja Orange w ramach programu D?wi?ki Marze? ju? po raz siódmy organizuje wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wad? s?uchu i ich rodziców. Co roku odwiedza ich aktorka i piosenkarka Olga Bo?czyk – ambasadorka programu.

Fundacja Orange wspiera rozwój dzieci nies?ysz?cych, aby mog?y sprawniej komunikowa? si? z innymi i pe?niej wykorzystywa? swój potencja?. W ramach programu D?wi?ki Marze? zapewnia im dost?p do aparatów s?uchowych oraz specjalistyczn? rehabilitacj? w domu. Systematyczne zaj?cia prowadzone s? przez rehabilitantów, którzy doje?d?aj? do domów dzieci i pomagaj? im opanowa? mow? i j?zyk. Ka?dego roku w tej rehabilitacji uczestniczy ok. 300 dzieci w wieku 0-4 lat, które maj? utrudniony dost?p do o?rodków terapii w swoim regionie.

Dope?nieniem rehabilitacji domowej s? wakacyjne turnusy rehabilitacyjne, podczas których dzieci bior? udzia? w codziennej, intensywnej terapii indywidualnej i grupowej prowadzonej przez sztab specjalistów: logopedów i logorytmików. Na ka?dym kroku dzieciom towarzysz? rodzice, aby jeszcze lepiej wspiera? swoje dzieci w procesie rehabilitacji. Mog? oni pog??bi? swoj? wiedz? na temat potrzeb dziecka z wad? s?uchu oraz skorzysta? z porady psychologa. Forma warsztatów, które prowadzone s? w przyjaznej atmosferze i w oderwaniu od codziennych spraw, sprzyja post?pom w rehabilitacji, a pobyt na turnusie pozwala budowa? znajomo?ci i wspiera? si? wzajemnie w procesie terapii swoich dzieci.

W tym roku odbywa si? siódma edycja wakacyjnej rehabilitacji D?wi?ków Marze? w podwarszawskim Serocku, nad Zalewem Zegrzy?skim, gdzie Fundacja Orange przygotowa?a pobyt dla 90. dzieci oraz ich rodziców. W poprzednich latach skorzysta?o z wyjazdów 850 dzieci z ca?ej Polski. Nad rehabilitacj? na ka?dym turnusie czuwa 8. terapeutów. W organizacji wyjazdu Fundacja wspó?pracuje m.in. z logopedami Polskiego Zwi?zku G?uchych. Dwutygodniowy pobyt, tak jak i ca?oroczna rehabilitacja, jest bezp?atny.

A to już wiesz?  Polki stawiają na antykoncepcję

Ogólnopolski program pomocy ma?ym dzieciom z wad? s?uchu D?wi?ki Marze? powsta?, by przywraca? dzieci do ?wiata d?wi?ków. Fundacja Orange wspiera zarówno dzieci, jak i ich otoczenie – rodziny i rehabilitantów. Nadzór merytoryczny nad prowadzonymi dzia?aniami sprawuje Rada Naukowa, w sk?ad której wchodz? osoby o uznanym autorytecie w zakresie leczenia ubytku s?uchu oraz uznani autorzy licznych publikacji naukowych. Radzie przewodzi prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter. Ambasadork? programu D?wi?ki Marze? jest aktorka i piosenkarka Olga Bo?czyk, która ka?dego roku odwiedza podopiecznych Fundacji Orange w czasie wakacyjnych spotka?.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy